SLUŽBY PRE OBČANA

Pokračovanie v participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet od roku 2019 úspešne funguje už aj v prostredí trebišovskej samosprávy. Doposiaľ boli zrealizované tri ročníky, ktorých priebeh výrazne narušila pandémia Covid-19. Bránila stretávaniu sa komunít a tiež výrazne spomalila ekonomický rast slovenskej ekonomiky, čo sa odzrkadlilo aj na redukcii alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta na predložené zámery. Vzhľadom na viaceré zrealizované, pre občanov atraktívne projekty, plánujeme aj v nasledujúcom období pokračovať pri uplatňovaní participatívneho rozpočtu.


Pokračovanie v poskytovaní opatrovateľskej služby

Mesto Trebišov v roku 2019 uviedlo do praxe projekt pod názvom "Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov", v rámci ktorej nám bol schválený NFP vo výške 340.860 EUR. Z tejto dotácie boli hradené mzdy opatrovateliek. Rovnakým mechanizmom plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom období. 


Rozširovanie mestského kamerového systému

Mesto Trebišov modernizovalo a rozširovalo mestský kamerový systém už v celkovo desiatich etapách. Všetky tieto etapy boli financované z dotačných programov Ministerstva vnútra SR. V tomto trende plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom období. 


Organizovanie verejných a dobrovoľníckych podujatí

Okrem už tradičných podujatí (Slávnostné oceňovanie osobností mesta, Dni mesta Trebišov, Folklórne slávnosti, Nočný beh, Spoznaj Trebišov behom a jarnou prechádzkou, Cestou grófa Júliusa Andrássyho, Vianočný beh atď.) plánujeme pokračovať aj v už zavedených dobrovoľníckych podujatiach, medzi ktoré patrí upratovanie mestského parku, verejných priestranstiev či sadenie stromov. 


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: