ZAMESTNANOSŤ A EKONOMIKA

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Participatívny rozpočet funguje už úspešne vo viacerých mestách na Slovensku (Topoľčany, Tmava, Piešťany, Hlohovec, Bratislava, Banská Bystrica a i.). Preto chceme tento nanajvýš demokratický prvok účasti občanov mesta na nakladaní s verejnými financiami zaviesť i v Trebišove. Ide o nástroj, ktorým občania mesta sami rozhodujú o použití určitej časti výdavkov (napr. 80 tisíc EUR ročne) na nimi navrhnuté a preferované projekty. Samozrejme, takéto projekty musia mať verejnoprospešný charakter a musia byť v súlade s územným plánom mesta, programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj inými strategickými dokumentami mesta a platnou legislatívou.


NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA 

Po tom, čo spoločnosť CONROP ohlásila vytvorenie 220 nových pracovných miest v meste Trebišov, budeme pokračovať v nastúpenom trende a snažiť sa dotiahnuť na územie mesta ďalších investorov. 


ZVÝŠENIE POČTU MESTSKÝCH POLICAJTOV

Kvôli eliminácii nežiaducich spoločenských javov na území mesta (kontajnerizmus, pohyb neprispôsobivých občanov po meste), ako aj k zefektívneniu spolupráce Mestskej polície s Rómskou poriadkovou službou, prípadne s Miestnou občianskou poriadkovou službou, je potrebné navýšiť počet príslušníkov Mestskej polície v Trebišove. V prípade aj naďalej priaznivých podmienok na úseku výberu podielových daní pristúpime, popri zvyšovaní počtu príslušníkov, aj k zvýšeniu ich miezd. 


VYMÁHANIE POHĽADÁVOK ODPRACOVANÍM DLHU

Mesto Trebišov eviduje veľký objem pohľadávok voči neplatičom na daniach a poplatkoch. Vo vymáhaní týchto pohľadávok chceme nasledovať príklad mesta Liptovský Mikuláš, kde tamojší magistrát umožnil neplatičom svoj dlh odpracovať pre mesto formou dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   


OBSTARANIE NOVÉHO AUTOBUSU 

V roku 2018 nebol väčšinovým poslaneckým klubom v mestskom zastupiteľstve podporený zámer vedenia mesta obstarať nový autobus. Pritom Trebišov, ako okresné mesto, je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré nedisponuje vlastným autobusom. Preto formou finančného lízingu budeme presadzovať jeho obstaranie, aby prioritne slúžil na prepravu členov športových klubov reprezentujúcich mesto Trebišov navonok, žiakov materských a základných škôl, seniorov a pod. Keďže autobus bude v správe Technických služieb mesta Trebišov, tie ho budú môcť využívať aj na podnikateľskú činnosť.   


ZACHOVANIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA TREBIŠOV AKO PROSPERUJÚCEHO PODNIKU

Technické služby mesta Trebišov ako príspevkovú organizáciu mesta podrobíme viacerým racionalizačným opatreniam s cieľom nastoliť prosperitu a trvalo udržateľný rozvoj tejto organizácie. Odmietneme akékoľvek snahy o privatizáciu alebo predaj jednotlivých činností organizácie, resp. organizácie ako celku. 


REZIDENČNÁ KARTA PRE ZODPOVEDNÝCH OBČANOV MESTA 

Na úseku vymáhania pohľadávok chceme okrem represívnej, uplatňovať i pozitívnu formu vymáhania pohľadávok, a to vydávaním rezidenčných kariet pre občanov, u ktorých mesto neeviduje žiadne nedoplatky na daniach či poplatkoch, prípadne nedoplatky na nájomnom a pod. Rezidenčná karta by takýmto občanom umožňovala vstup do mestských spoločensko-športových objektov s výraznou zľavou oproti neplatičom (napr. vstup na športové podujatia v športovej hale, vstup na verejné korčuľovanie, letné kúpalisko, prípadne do zrekonštruovanej krytej plavárne).


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: