ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIAV rámci úspešného projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Pri Polícii, ktorý bol ukončený ešte v roku 2020, sa samospráve podarilo zrealizovať zateplenie celej fasády a plochy strešného plášťa, škola získala moderné rekuperačné okná, nové dvere, úsporné a výkonnejšie svietidlá, vymenili sa rozvody tepla, zrekonštruovali elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Deti navštevujúce túto škôlku môžu využívať na pohybové aktivity nové odpružené terasy, ktoré sú súčasťou areálu. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 934.000 EUR z OP Kvalita životného prostredia. Spoluúčasť mesta na schválenom projekte bola v sume viac ako 31.000 €.


V roku 2020 bola ukončená generálna oprava strechy budovy MŠ na Komenského ul. v Trebišove s celkovým rozpočtovým nákladom vyše 58.000 EUR


Koncom septembra 2020 bola do užívania slávnostne odovzdaná novozrekonštruovaná CZŠ s MŠ sv. Juraja (Gorkého ul.). Rekonštrukcia bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z OP KŽP v sume 1.491.720 EUR, ako aj z rozpočtu mesta. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola cena diela zmluvne dojednaná na 1.050.000 EUR s DPH.   


V priebehu roka 2019 bola dokončená rekonštrukcia fasády na budove ZŠ Pribinova (dotácia 120.000 EUR na I. etapu, 95.000 EUR na II. etapu a spoluúčasť mesta takmer 66.000 EUR) a rekonštrukcia strechy, šatní, hygienického zázemia a osvetlenia telocvične na ZŠ Pribinova (dotácia 59.000 EUR z roku 2018).Mesto Trebišov získalo nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške cca 170.000 EUR na rekonštrukciu (zníženie energetickej náročnosti) budovy materskej školy na Ul. 1. decembra. Mesto Trebišov v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 16.000 EUR


Na obstaranie IKT učebne na ZŠ Pribinova získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 16.500 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 5.000 EUR


Na obstaranie IKT učebne na ZŠ M. R. Štefánika získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 18.400 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 1.000 EUR.  


Na obstaranie chemickej učebne na ZŠ Komenského získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 31.700 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 1.700 EUR.   


Na rekonštrukciu strechy telocvične na ZŠ Komenského, bleskozvodnej sústavy, šatne aj hygienických zariadení v telocvični, výmenu podláh, okien a dverí získalo mesto z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dotáciu v sume 40.500 EUR. Spoluúčasť mesta predstavovala 24.000 EUR a samotná ZŠ Komenského a na projekte podieľala sumou 27.000 EUR.
Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: