ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

DOKONČENIE REKONŠTRUKCIE KRYTEJ PLAVÁRNE


Komplexnú rekonštrukciu krytej plavárne v Trebišove vnímame ako nevyhnutný krok k zatraktívneniu Trebišova v očiach návštevníkov a turistov. Vybudovaním plavárne aj so zážitkovým svetom, spolu s modernizáciou areálu letného kúpaliska, vytvoríme základy pre naštartovanie turizmu v meste a priľahlom regióne. Efekt z tejto investície pocíti mesto vo zvýšených tržbách za plaváreň a letné kúpalisko, no naštartuje to aj malé a stredné podnikanie v meste. Zvýši sa dopyt po reštauračných a stravovacích zariadeniach, privátnych ubytovacích kapacitách a množstve iných doplnkových služieb.

Keďže počas volebného obdobia 2015 - 2018 bolo na rekonštrukciu mestskej plavárne v Trebišove vynaložených takmer 400 000,- EUR z dotačných zdrojov, budeme presadzovať dofinancovanie rekonštrukcie kombináciou externých a vlastných zdrojov. Z externých zdrojov ide o schválenú dotáciu Úradu vlády SR v sume 500 000,- EUR a z Akčného plánu v sume 316 000,- EUR. Vlastné zdroje chceme využiť z rezervného fondu mesta, kde sa dnes nachádza viac ako 1 500 000,- EUR.

VYTVORENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY ZA "FAREBNÝM MOSTOM"


Aj keď pozemky za farebným mostom (smerom na "Kopaný jarok") v trebišovskom parku patria štátu, vstúpime do jednania s vlastníkom ohľadne dlhodobého prenájmu pozemku bývalej "Maracany". V tejto lokalite budeme presadzovať vybudovanie novej športovo-oddychovej zóny s menším futbalovým a crossfitovým ihriskom, lavičkami a prístreškami. Popri ceste vedúcej od farebného mosta po "Maracanu" chceme vybudovať bežeckú dráhu, ktorá bude napojením na už zrekonštruované chodníky v parku. Vybudovanie crossfitového ihriska budeme presadzovať i v iných častiach mestského parku, napr. v lokalite bývalej Serenády. Finančné krytie tohto projektu budeme presadzovať kombináciou vlastných a externých (dotačných) zdrojov (pokiaľ bude na takýto účel vypísaná výzva).

VYBUDOVANIE CYKLOCHODNÍKOV

S cieľom skvalitnenia života obyvateľov mesta Trebišov budeme presadzovať vybudovanie siete cyklochodníkov v mestskom parku (za farebným mostom), ako aj na brehu Trnávky v trase od spoločnosti IVIM až do obce Hraň, popri toku rieky Ondava a v neposlednom rade i na trase spájajúcej Trebišov s časťou Milhostov, a to cez chodník na Cukrovarskej ulici, ktorý by takto prešiel kompletnou rekonštrukciou. Vybudovanie cyklotrás by taktiež prispelo k rozvoju cestovného ruchu na území mesta. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu plánujeme kombinovať z vlastných a externých zdrojov (dotačné).  


VYBUDOVANIE NOVÉHO HOKEJBALOVÉHO IHRISKA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE 

Keďže Hokejbalový klub Adler Trebišov získal dotáciu od Úradu vlády na rekonštrukciu ihriska, budeme v spolupráci s jeho zástupcami presadzovať vybudovanie nového hokejbalového ihriska v lokalite súčasného škvarového ihriska pri zimnom štadióne. Okrem nového asfaltového povrchu, nových mantinelov a ďalšieho vybavenia, by hráči získali aj dostupnejšie zázemie vzhľadom na blízkosť zimného štadióna. 


ODDYCHOVÁ ZÓNA V MILHOSTOVE - PÓDIUM, REKULTIVÁCIA JAZIERKA


V mestskej časti Milhostov chceme vybudovať oddychovú zónu s pódiom a rekultivovať jazierko. Finančné krytie projektu budeme presadzovať z vlastných zdrojov v kombinácii s externými (dotačnými) zdrojmi (pokiaľ bude na takýto účel vypísaná výzva).


VYTVORENIE CHRÁNENEJ DIELNE PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA

V priestoroch budovy Okresného úradu budeme presadzovať vytvorenie chránenej dielne pre zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Išlo by napr. o hrnčiarsku, či tkáčsku dielňu. Túto aktivitu plánujeme zrealizovať v spolupráci s Spojenou školou internátnou v Trebišove.  


BIKESHARING ALEBO ZDIEĽANÉ BICYKLE

V mnohých európskych, ale už aj v niektorých slovenských mestách je praxou zdieľať bicykle. Tento moderný a k životnému prostrediu ohľaduplný trend budeme presadzovať aj v Trebišove. Na niekoľkých stanovištiach by si občania za symbolický poplatok mohli prenajať bicykel, ktorý by na inom stanovišti zase vrátili. Prevádzkovateľom takéhoto systému zdieľania bicyklov by bol subjekt zo súkromného sektora.


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: