SĽUBY vs. REALITA

Pred voľbami v roku 2018 sme vám, občanom mesta Trebišov, ako zoskupenie nezávislého kandidáta na primátora a nezávislých kandidátov na poslancov, predstavili 5 základných priorít definujúcich konkrétne zámery/projekty, ktoré sme vám v prípade nášho zvolenia sľúbili zrealizovať. 

Poďme sa teda pozrieť na 

ODPOČET NAŠEJ PRÁCE ZA ROKY 2019 - 2022 Infraštruktúrne projekty


Rekonštrukcia mestskej krytej plavárne

Mesto Trebišov v rokoch 2017 - 2021 komplexne zrekonštruovalo mestskú krytú plaváreň s celkovým nákladom cca 4.000.000 EUR (s DPH), pričom na tento účel boli mestu poskytnuté dotácie Úradu vlády SR v sume 432.000 € v roku 2015 a 500.000 € v roku 2018 a tiež regionálny príspevok v sume 294.000 eur poskytnutý rovnako v roku 2018.


Rekonštrukcia mestskej športovej haly

Koncom roka 2021 bola úspešne ukončená komplexná rekonštrukcia mestskej športovej haly, v rámci ktorej bolo zrealizované zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena sklených výplní, rekonštrukcia vzduchotechniky, výmena elektro a vodoinštalácie. Celkový investičný náklad 1.500.000 EUR bol krytý z dotačných zdrojov Úradu vlády SR.


Výstavba kruhových križovatiek a spevnených plôch

Mesto Trebišov v lete 2021 podpísalo s víťaznou spoločnosťou Eurovia SK, a.s. zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vybudovanie troch kruhových križovatiek na uliciach J. Kostru - M. R. Štefánika, Komenského - ČSA, Nemocničná - Vrátna - SNP a odstavných plôch na sídlisku JUH a Kutnohorskej ulici, ako aj rekonštrukcia chodníkov a úsekov ciest na sídlisku JUH. Zmluvne dohodnutá cena presahuje 1.500.000 EUR s DPH, pričom je tento náklad krytý vlastnými a úverovými zdrojmi mesta Trebišov. 


Výstavba 78 bytových jednotiek na sídlisku JUH

Mesto Trebišov v októbri 2021 uzatvorilo so Štátnym fondom rozvoja bývania a s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvy o poskytnutí úveru a dotácie na výstavbu 78 bytových jednotiek na sídlisku JUH. Z procesu verejného obstarávania vzišlo víťazné združenie firiem (Cedis, s.r.o. Bratislava, DKB-KS, s.r.o. Michalovce a HANT BA, a.s. Považská Bystrica), ktoré byty pre obyvateľov mesta Trebišov vybuduje za zmluvne dohodnutú cenu takmer 5.000.000 EUR s DPH. Termín dokončenia výstavby dvoch bytových domov je plánovaný jar/leto 2023. 


Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, primátora mesta Mareka Čižmára, generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu, generálneho riaditeľa zhotoviteľa - Chemkostav, a. s. Tibora Mačugu, poradcov štátneho tajomníka Mgr. Martina Dzielavského, JUDr. Jána Horného a ďalších významných hostí, vrátane poslancov MsZ, došlo v septembri 2021 k slávnostnému podpísaniu zmluvy a následne aj k poklopaniu základného kameňa výstavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Trebišove, ktorého celkové ukončenie je naplánované o 24 mesiacov.


Rekonštrukcia priestorov 5 autobusových zastávok 

Zamestnanci pracovnej skupiny mesta obnovili autobusové zastávky (AZ) oproti budove Okresného úradu, pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, pri OC Adriana, pred OC TEMPO a pri reštaurácii Marína. Okrem samotnej obnovenej autobusovej zastávky boli odstránené poškodené prístupové rampy z chodníka, vybúrané prebytočné betónové platne, vybudované nové rampy zo zámkovej dlažby s osadením nových obrubníkov, osadené nové obrubníky, zrealizované prípravy (výkopy) na pripojenie elektrickej prípojky na osvetlenie reklamnej tabule naplánovanej zo severnej strany zastávky, vyrovnané výstupové chodníky pôvodnými betónovými kockami, terénne úpravy zelenej plochy v okolí zastávky.


Novovybudované parkovisko na Kutnohorskej ulici

V polovici decembra 2021 bolo obyvateľom Kutnohorskej ulice do užívania odovzdané novovybudované parkovisko s vodopriepustným povrchom. Súčasne boli zrekonštruované už jestvujúce súvisiace odstavné plochy, ako aj priľahlá komunikácia. Celkový náklad predstavoval bezmála 60.000 EUR z úverových zdrojov. 


Odstavná plocha a kanalizačná prípojka v Dome smútku v Milhostove

Pracovná skupina mesta Trebišov vybudovala novú odstavnú plochu v časti mesta Milhostov a kanalizačnú prípojku v tamojšom Dome smútku.


Parkovisko na Ulici J. Husa

Mesto Trebišov svojpomocne, vďaka pracovnej skupine mesta, spevnilo, použitím polovegetačných dielcov, plochu v medzisídliskovom priestore na Ul. Jána Husa.


Nové parkovacie miesta pri športovej hale

Okrem už existujúcich parkovacích miest pribudlo pri športovej hale ďalších 35 nových. Vybudované boli pracovnou skupinou mesta Trebišov zo zatrávňovacích tvárnic. Celkovo je tak pre návštevníkov športovej haly, cintorína, ale i obyvateľov okolitých bytových domov k dispozícii 122 parkovacích miest. 


Nový chodník a oddychová zóna vedľa MsKS

Pracovná skupina mesta Trebišov v spolupráci s Technickými službami vybudovala vedľa budovy MsKS chodník z mlatového kamenného podkladu spolu s novovytvorenou oddychovou zónou s 5 lavičkami a odpadkovými košmi. Upravená bola taktiež plocha medzi mlatovým chodníkom a oplotením gréckokatolíckej farnosti, kde došlo k vyrovnaniu terénu a zasiatiu trávy. V rámci druhej etapy bol prepojený nový mlatový chodník s existujúcim asfaltovým chodníkom, smerujúcim do mestského parku. 


Opravy a rekonštrukcie viacerých úsekov ciest a chodníkov v meste

Na prelome mesiacov september a október 2019 sa v meste Trebišov začala realizácia opráv vybraných poškodených miestnych cestných komunikácií a chodníkov v celkovej hodnote 238.673,94 EUR (s DPH). Zoznam opravených komunikácií bol schválený v apríli 2019 mestským zastupiteľstvom.

V rámci realizovaných opráv bola opravená aj "Milenecká" ulička, čím bol definitívne opravený celý okruh chodníkov v historickej časti mestského parku.


Oprava cesty na Nový Majer

V júni 2021 Správa ciest Košického samosprávneho kraja opravila 2,5 kilometrový úsek cesty č. III/3710 - Sadovská ulica smerom na Nový Majer.Rekonštrukcia škôl a školských zariadení


Rekonštrukcia MŠ Pri Polícii

V rámci úspešného projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Pri Polícii, ktorý bol ukončený ešte v roku 2020, sa samospráve podarilo zrealizovať zateplenie celej fasády a plochy strešného plášťa, škola získala moderné rekuperačné okná, nové dvere, úsporné a výkonnejšie svietidlá, vymenili sa rozvody tepla, zrekonštruovali elektroinštalácie, zdravotechnika a vzduchotechnika. Deti navštevujúce túto škôlku môžu využívať na pohybové aktivity nové odpružené terasy, ktoré sú súčasťou areálu. Na projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 934.000 EUR z OP Kvalita životného prostredia. Spoluúčasť mesta na schválenom projekte bola v sume viac ako 31.000 EUR. Celkový pozitívny dojem z rekonštrukcie MŠ dotvárajú komplexne zrekonštruované chodníky, ktorých financovanie v plnej miere zabezpečovalo mesto Trebišov zo svojho rozpočtu. 


Obnova budovy na Ul. 1. decembra

Mesto Trebišov získalo nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške cca 170.000 EUR na rekonštrukciu (zníženie energetickej náročnosti) budovy materskej školy na Ul. 1. decembra. Mesto Trebišov v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 16.000 EUR.


Generálna oprava strechy budovy MŠ Komenského

V roku 2020 bola ukončená generálna oprava strechy budovy MŠ na Komenského ul. v Trebišove s celkovým rozpočtovým nákladom vyše 58.000 EUR z rozpočtu mesta Trebišov.


Rekonštrukcia budovy CZŠ s MŠ sv. Juraja na Ul. Gorkého

Koncom septembra 2020 bola do užívania slávnostne odovzdaná novozrekonštruovaná CZŠ s MŠ sv. Juraja (Gorkého ul.). Rekonštrukcia bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z OP KŽP v sume 1.491.720 EUR, ako aj z rozpočtu mesta. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola cena diela zmluvne dojednaná na 1.050.000 EUR s DPH.Rekonštrukcia školskej plavárne na CZŠ s MŠ sv. Juraja na Ul. Gorkého

V máji 2022 bola žiakom a deťom CZŠ a MŠ sv. Juraja do prevádzky odovzdaná zrekonštruovaná školská plaváreň. Prvý stavebný zásah v podobe sanácie havarijného stavu strechy bol realizovaný už v roku 2019 z dotácie Ministerstva vnútra SR vo výške viac ako 71.000 EUR. Samotná rekonštrukcia bazéna bola zrealizovaná vďaka havarijným prostriedkom vo výške 100.000 EUR z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 


Inštalácia tepelných čerpadiel v budovách ZŠ M. R. Štefánika a MŠ Hviezdoslavova

Keďže mesto Trebišov bolo úspešné pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnoviteľný zdroj energie, v najbližšom čase dôjde k inštalácii tepelných čerpadiel v objektoch ZŠ na Ul. M. R. Štefánika a MŠ na Ul. Hviezdoslavovej. Inštaláciou tepelných čerpadiel dôjde k výraznej úspore nákladov na vykurovanie a zníženiu uhlíkovej stopy. Uvedené projekty budú financované z dotácie Ministerstva životného prostredia SR v celkovej sume 877.706 EUR


Rekonštrukcia a zateplenie fasády ZŠ Pribinova

V priebehu roka 2019 bola dokončená rekonštrukcia fasády (dotácia 120.000 EUR na I. etapu, 95.000 EUR na II. etapu a spoluúčasť mesta takmer 66.000 EUR) a rekonštrukcia strechy, šatní, hygienického zázemia a osvetlenia telocvične (dotácia 59.000 EUR z roku 2018) na budove ZŠ Pribinova.


Rekonštrukcia hygienického zázemia na ZŠ Pribinova

V priebehu roka 2022 bolo zrekonštruované hygienické zázemie na ZŠ na Pribinovej ulici (dotácia 120.000 EUR so spoluúčasťou mesta takmer 7.000 EUR). 


Rekonštrukcia ZŠ Komenského

Na rekonštrukciu strechy telocvične na ZŠ Komenského, bleskozvodnej sústavy, šatne aj hygienických zariadení v telocvični, výmenu podláh, okien a dverí získalo mesto z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu v sume 40.500 EUR. Spoluúčasť mesta predstavovala 24.000 EUR a samotná ZŠ Komenského sa na projekte podieľala sumou 27.000 EUR.


Zriadenie učebne IKT na ZŠ Pribinova

Na obstaranie IKT učebne na ZŠ Pribinova získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 16.500 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 5.000 EUR.


Zriadenie učebne IKT na ZŠ M. R. Štefánika

Na obstaranie IKT učebne na ZŠ M. R. Štefánika získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 18.400 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 6.000 EUR.


Zriadenie chemickej učebne na ZŠ Komenského

Na obstaranie chemickej učebne na ZŠ Komenského získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 31.700 EUR. Mesto v rámci spoluúčasti prispelo sumou cca 1.700 EUR.


Rekonštrukcia podláh na ZŠ na Ul. Komenského a M. R. Štefánika

Vďaka prideleným finančným prostriedkom vo výške 48.000 EUR z Ministerstva vnútra SR, získaných na odstránenie havarijného stavu poškodených podláh v triedach, mohlo mesto spolupracovať s vedením ZŠ Komenského na zabezpečení čo najlepších podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Novú podlahu dostala uvedená školská inštitúcia po 35 rokoch jej fungovania.

Havarijný stav podláh sa riešil aj v priestoroch ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. Schválením sumy 49.990 EUR mestu Trebišov, účelovo určených na riešenie tejto situácie, sa podarilo vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces aj na jednej z najväčších škôl v meste. 


Vybudovanie základnej školy pre deti s autizmom

Vážny problém súčasnosti - vytvoriť podmienky pre ich výchovno-vzdelávací proces sa podujala riešiť Spojená škola internátna na čele s riaditeľkou školy PhDr. Danielou Feckovou v spolupráci s mestom Trebišov a Technickými službami. Vďaka odobreniu nájomnej zmluvy poslancami mestského zastupiteľstva sa 5. septembra začal vyučovací proces v budove mesta, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou priestorov. Sprevádzkovaním tejto školy sa eliminovalo dochádzanie mnohých detí a ich rodičov za vzdelávacím procesom tohto typu do vzdialených Košíc, resp. Prešova. Škola poskytne vzdelávanie pre žiakov vo veku 6 - 18 rokov. Kvalifikovanú edukačnú činnosť v nej budú vykonávať učiteľky, vychovávateľka a pedagogická asistentka.Rekonštrukcia športových zariadení


Vybudovanie hokejbalového ihriska

Z dotačných prostriedkov Úradu vlády SR v sume 15.000 EUR (určených pre hokejbalový klub Adler) a z vlastného rozpočtu v sume cca 97.000 EUR mesto Trebišov v roku 2019 slávnostne uviedlo do prevádzky novovybudované hokejbalové ihrisko.


Rekonštrukcia hlavnej tribúny a vybudovanie bočných korz v areáli Slavoj Trebišov

Z dotácie Úradu vlády SR v sume 130.000 EUR mesto Trebišov v roku 2019 zrekonštruovalo hlavnú tribúnu a vybudovalo bočné korzá v areáli Slavoj Trebišov.


Revitalizácia športového areálu Slavoj

Mesto Trebišov bolo v roku 2022 úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu SR, ktorý mestu poskytol dotáciu vo výške 60.400 EUR určenú na revitalizáciu športového areálu Slavoj. Spoluúčasť mesta je 40.280 EUR. Revitalizácia sa dotkne bývalého hádzanárskeho ihriska, ktoré po rekonštrukcii asfaltového povrchu bude prebudované na plochu s rampami pre skaterov. Pribudnú chodníky a dve nové trávnaté ihriská s drenážou, závlahou a umelým osvetlením. 


Rekonštrukcia hracej plochy na CZŠ s MŠ sv. Juraja

S pomocou dotácie z Úradu vlády SR v sume 30.000 EUR bola zrealizovaná výstavba hracej plochy v areáli CZŠ s MŠ sv. Juraja na Ulici Gorkého. 


Vybudovanie novej šatne s rekuperačnou jednotkou na zimnom štadióne

Z dotácie Slovenského zväzu ľadového hokeja v sume 35.000 EUR a z rozpočtu mesta Trebišov v sume vyše 32.000 EUR bola do užívania odovzdaná nová šatňa s rekuperačnou jednotkou.


Nové úsporné LED osvetlenie na zimnom štadióne

V druhej polovici apríla 2020 bolo do prevádzky uvedené nové úsporné LED osvetlenie na zimnom štadióne v Trebišove. Investičný náklad v tomto prípade predstavoval sumu vyše 80.000 EUR, pričom 88 kusov nových LED svietidiel s príkonom 250 W dokáže vygenerovať ročnú úsporu na elektrickej energii približne v sume 14.000 EUR.Modernizácia letného kúpaliska


Nová atrakcia na letnom kúpalisku

V letnej sezóne 2021 v areáli letného kúpaliska pribudla nová atrakcia - tobogan pozostávajúci z jedného špirálového toboganu (dĺžka cca 49 m, výška cca 5.50m) a jednej rovnej šmykľavky (dĺžka cca 12,00 m, výška cca 3,00 m) s prístupom z oceľovej toboganovej veže. Stavba bola realizovaná s celkovým nákladom v sume vyše 250.000 EUR.


Nové bufety na letnom kúpalisku

Technické služby mesta Trebišov na začiatku sezóny 2021 uviedli do prevádzky nové bufety v areáli letného kúpaliska. K dispozícii je tak pre návštevníkov kúpaliska ponuka teplých jedál rýchleho občerstvenia, alko, nealko a pochutiny rôzneho druhu. Vybudovanie týchto bufetov aj so súvisiacim vybavením (gastro vybavenie, pokladne, mobiliár atď.) bolo financované z rozpočtu mesta Trebišov v sume približne 50.000 EUR


Nové detské ihriská a fitzóna na letnom kúpalisku

V letnej sezóne 2020 mali návštevníci letného kúpaliska v Trebišove k dispozícii nové detské centrum a fitzónu. Tento projekt bol zrealizovaný vďaka dotácii z roku 2019 z niekdajšieho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v sume 40.000 EUR, pričom celkový náklad sa vyšplhal na približne 46.000 EUR.


Rekonštrukcia detského bazéna

Sezóna 2019 bola na letnom kúpalisku zahájená s už vynoveným detským bazénom, na rekonštrukciu ktorého mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo 54.801,22 EUR (bez DPH).


Nové chodníky v areáli letného kúpaliska

Pred letnou sezónou 2022 boli pre návštevníkov letného kúpaliska vybudované nové chodníky, výstavbu ktorých realizovala pracovná skupina mesta Trebišov. Rekonštrukcia kultúrnych zariadení


Modernizácia kina Slávia

Vďaka dotácii Audiovizuálneho fondu SR v sume 30.000 EUR môžu návštevníci divadelnej sály/kinosály v MsKS Trebišov využívať nové pohodlné čalúnené sedačky. 


Rekonštrukcia KaSS

Budova KaSS na námestí Š. B. Romana prešla v rokoch 2019 - 2020 rekonštrukciou vďaka dotácii Úradu vlády SR vo výške 200.000 EUR. V prevej etape bola zrekonštruovaná freska od akademického maliara Mikuláša Klimčáka, pričom ostal zachovaný pôvodný ráz budovy. Bola zateplená fasáda budovy, vymenené okná a vchodové dvere, nainštalované bolo exteriérové nasvietenie budovy. 

Farmári a malí výrobcovia zdravých domácich produktov môžu už od konca júna 2019 ponúkať Trebišovčanom svoju dopestovanú zeleninu a ovocie v obnovenej MESTSKEJ TRŽNICI.


Doplnenie 100 kusov nových lavičiek na amfiteátri

V priebehu roka 2019 bolo v areáli amfiteátra osadených k už jestvujúcim lavičkám 100 kusov nových lavičiek, na čo bolo z rozpočtu mesta vyčlenených 25.200 EUR. V priestoroch amfiteátra mesto tiež svojpomocne vybudovalo toalety pre verejnosť. Tie sú využívané najmä počas premietania filmov na letnom kine.


Palubová podlaha na pódiu amfiteátra

Z rozpočtu mesta Trebišov bola v roku 2021 zrekonštruovaná palubová podlaha na pódiu amfiteátra v mestskom parku. Mesto Trebišov na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu približne 20.000 EUR. Okrem podlahy boli v okolí pódia namontované oceľové zábradlia. 


Bezbariérový prístup v MsKS

Pre obyvateľov s obmedzenou schopnosťou pohybu bola v priestoroch MsKS inštalovaná schodisková plošina s investičným nákladom vo výške 22.680 EUR.

Okrem schodiskovej plošiny bola vybudovaná  vonkajšia železobetónová rampa, ktorá uľahčuje prístup do budovy. Na realizáciu tohto projektu mesto použilo sumu vo výške 15.167 EUR  zo svojho rozpočtu. Výstavba a rekonštrukcia ihrísk


Výstavba multifunkčného ihriska so zázemím a odstavnými plochami na sídlisku JUH

V roku 2019 získalo mesto Trebišov dotáciu z Úradu vlády SR, z programu podpory športu, vo výške 37.000 EUR určenú na výstavbu multifunkčného ihriska na sídlisku JUH. Dofinancovanie výstavby ihriska, ale aj jeho zázemia a priľahlých odstavných plôch z vlastných zdrojov mesta bolo vo výške 32.000 EUR. 


Zrevitalizovaný vnútroblok na sídlisku za MŠ Pri Polícii

V lete 2021 mesto zrevitalizovalo vnútroblok na sídlisku za MŠ Pri Polícii. Na tento účel bol využitý grant od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 2.300 EUR.


Vonkajšie fitness ihrisko

Prostredníctvom regionálneho príspevku z niekdajšieho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 16.000 EUR mesto v roku 2019 zriadilo vonkajšie fitness ihrisko v mestskom historickom parku. Fitness ihrisko bolo doplnené prvkami detského ihriska, na vybavenie ktorého mesto Trebišov v roku 2019 získalo dotáciu z Úradu vlády SR v sume 8.250 EUR. Ihriská však kvôli vandalizmu boli z mestského parku presunuté do Centra voľného času a na sídliská na území mesta. 


Detské ihriská na sídliskách Stred a pri Tokaji

Využitím dotácie Úradu vlády SR v sume 14.250 EUR bolo na sídlisku Stred vybudované detské ihrisko a nakúpené súvisiace športové a technické vybavenie.

Nadácia EPH poskytla dotáciu 2.000 EUR na zriadenie detského ihriska na sídlisku pri Tokaji. 


Vybudovanie detského ihriska "Rodinka" na sídlisku Mier

Mesto Trebišov získalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 41.400 EUR určených na vybudovanie detského ihriska "Rodinka" na sídlisku Mier. S výstavbou mesto začne na jar 2023.Participatívny rozpočet


Mesto Trebišov v roku 2019 spustilo I. ročník participatívneho rozpočtu. Jedná sa o demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z rozpočtu mesta. Na každý z projektov mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo sumu najviac 10.000 EUR

Víťazné projekty roku 2019:

 • Revitalizácia - Niečo pre mladých aj starších na Ulici Škultétyho,
 • Zelený ostrovček - zóna oddychu a športu na Ulici 17. novembra,
 • Rekonštrukcia priestorov kynologického klubu v Trebišove,
 • Komunitné centrum s herňou pre deti,
 • Workout - JUH.

Víťazné projekty roku 2020:

 • Altánok pri multifunkčnom ihrisku na sídlisku JUH,
 • Gaštanová aleja v mestskom parku,
 • Tancuj, separuj, spievaj,
 • Projekt Rodinka - ihrisko na sídlisku Mier,
 • Pumptracková dráha. 

Víťazné projekty roku 2021:

 • Kvetinový záhon pri mestskej športovej hale,
 • Lúčky.


Zveľaďovanie ďalších mestských objektov


Zemplínska karička zdobí novovybudovanú kruhovú križovatku

Mesto Trebišov v máji 2022 obnovilo zašlú slávu tancujúcich dievčat a s hrdosťou ich vystavilo opäť na obdiv Trebišovčanom, ako aj všetkým návštevníkom mesta. V dávnejších časoch bola táto figurálna kompozícia - Zemplínska karička súčasťou fontány pred bývalým hotelom Tokaj, neskôr zdobila kruhový objazd na Ul. M. R. Štefánika. Teraz sa toto pamätné umelecké dielo akademického maliara Jána Serbina vyníma v strede novovybudovanej kruhovej križovatky v blízkosti MsKS a gréckokatolíckeho chrámu.


Vianočná/veľkonočná výzdoba

Mesto Trebišov každoročne dopĺňa, opravuje a skrášľuje vianočnú, ale aj veľkonočnú výzdobu v meste. 


Nová oddychová zóna pri mestskej plavárni

Mesto Trebišov popri rekonštrukcii mestskej plavárne zrekonštruovalo tiež súvisiacu oddychovú zónu doplnenú prvkami zelene a drobnej architektúry v podobe 7 ks stromov, 10 ks lavičiek , odpadkových košov a verejného osvetlenia. 


Nová oddychová zóna pred športovou halou

Pracovná skupina mesta Trebišov zrealizovala výstavbu novej oddychovej zóny pred hlavným vstupom do športovej haly. Jej súčasťou sú parkové lavičky s operadlom, odpadkové koše so strieškou a stojany na bicykle.


Pouličné umenie na objekte CVČ

Špecifické umelecké grafity na budove bývalej trafostanice v Centre voľného času (CVČ) neuniknú pozornosti žiadnemu okoloidúcemu Trebišovčanovi. Námety na jednotlivých stranách objektu zobrazujú portréty slávnych vedcov a vynálezcov - Einsteina, Newtona, Teslu, ktorí pracovali celý život s pojmami času, priestoru, energie. Pre toto nezvyčajné skrášlenie tohto objektu mesto pristúpilo aj z dôvodu pravidelného organizovania matematických a fyzikálnych olympiád práve v objekte CVČ. Za realizáciu tohto diela, ktoré bolo podporené mestom Trebišov, Fondom na podporu umenia v rámci projektu PARK CAPM 9, ďakujeme košickému pouličnému umelcovi Martinovi Markovi.


Oprava strechy nad obradnou miestnosťou Mestského úradu

V máji 2019 bola z rozpočtu mesta Trebišov opravená strecha nad zasadačkou (obradnou miestnosťou) Mestského úradu v celkovej hodnote 6.533,45 EUR.


Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR v sume 28.500 EUR mesto Trebišov zrekonštruovalo hasičskú zbrojnicu, ktorá slúžila na uskladnenie hasičskej techniky Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trebišov. Mesto sa prostredníctvom svojho rozpočtu na rekonštrukcii podieľalo sumou 32.000 EUR. V auguste 2022 však tento novozrekonštruovaný objekt vyhorel. 


Revitalizácia cintorína na Paričove

Mesto svojpomocne a v spolupráci so žiakmi CSOŠ sv. Jozafáta, v rámci duálneho vzdelávania, zrevitalizovalo cintorín v časti mesta Paričov.  


Revitalizácia "Marakany"

Počas jedného júlového víkendu sa na kedysi veľmi známom ihrisku "Marakana" uskutočnila prvá z brigád, do ktorej sa zapojili dobrovoľníci z radov vedenia a zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj pracovníci Technických služieb mesta Trebišov. V rámci nej natreli ochranným náterom sedenia pri ohnisku, osadili futbalové bránky, vyzbierali orezané náletové dreviny, očistili a vyhrabali celý priestor ihriska.  


Oprava mostíka ponad Kopaný jarok

Technické služby v spolupráci so Správou povodia Bodrogu a Hornádu opravili mostík ponad Kopaný jarok, ktorý bol dovtedy v havarijnom stave. 


Vodné bicykle na jazierku v parku

V rokoch 2019 a 2022 boli dané do užívania návštevníkom mestského parku celkom 4 kusy vodných bicyklov.  Doprava


Zakúpenie autobusu Mercedes-Benz Tourismo

Začiatkom februára 2020 bol do prevádzky Technických služieb mesta Trebišov slávnostne odovzdaný nový autobus Mercedes-Benz Tourismo RHD, ktorý bol obstaraný za 140.280 EUR s DPH. Autobus využívajú predovšetkým deti materských škôl a žiaci základných škôl na prevoz počas školských výletov, členovia umeleckých kolektívov, denných centier a tiež športové kluby pôsobiace na území mesta Trebišov.


Zdieľané bicykle v Trebišove

V júli 2019 bol oficiálne spustený bikesharing - verejné zdieľanie bicyklov v Trebišove. Projekt bikesharing predstavuje úplne nový druh služby na území mesta Trebišov, ktorý občanom poskytuje spoločnosť ANTIK Telecom prostredníctvom 65 ks mechanických bicyklov.  


Elektromobil pre Mestskú políciu

Mestu Trebišov bola ešte v roku 2018 Environmentálnym fondom schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu "Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove" v sume 30.000 EUR, výsledkom čoho bolo obstaranie elektromobilu pre potreby mestskej polície v celkovej hodnote 39.799 EUR.  


Nové automobily pre Mestskú políciu

Od novembra 2021 boli príslušníkom Mestskej polície odovzdané do užívania dva automobily zn. Dacia Duster. Financovanie automobilov bolo zabezpečené prostredníctvom úveru v celkovej výške 35.254 EUR


Novovybudovaná elektronabíjacia stanica

Z pridelenej dotácie z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 5.000 EUR a vlastných zdrojov vo výške 3.845 EUR mesto Trebišov na Ulici J. Kostru vybudovalo nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia


Budovanie mestskej kompostárne

V areáli bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nová Koronč na rozlohe približne 13.000 m2 začalo mesto s výstavbou kompostárne. Tento projekt je financovaný z dotačných prostriedkov v objeme cca 3.000.000 EUR z Ministerstva životného prostredia SR, spoluúčasť mesta je zhruba 158.000 EUR. Projekt kompostárne patrí medzi najdôležitejšie projekty mesta, pretože do budúcna bude mať kompostovanie bio odpadu a teda vyššia úroveň separácie odpadu veľmi silný vplyv na výšku poplatku za odpad. 


Množstevný zber komunálneho odpadu

Začiatkom roka 2021 mesto Trebišov na svojom území zaviedlo množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s paušálnym systémom, ktorý bol dovtedy v platnosti, sa pri určovaní celkového poplatku za odpad zohľadňuje predovšetkým množstvo občanmi vyprodukovaného odpadu. 


Kompostéry pre rodinné domy na území mesta

Začiatkom roka 2021 začali Technické služby mesta Trebišov pre obyvateľov rodinných domov na území mesta Trebišov bezplatne vydávať kompostéry. Nutnosť vybaviť rodinné domy kompostérmi vznikla na základe legislatívnych požiadaviek. V rokoch 2014 - 2018 však mohlo mesto na tento účel využiť dotačné prostriedky, avšak kvôli nesúhlasu vtedajšieho mestského zastupiteľstva boli na tento účel napokon použité vlastné prostriedky rozpočtu mesta. 


Efektívnejšie fungujúce odpadové hospodárstvo

Na efektívnejšie zhodnocovanie odpadu Technické služby prostredníctvom vlastných zdrojov, finančného leasingu a zdrojov rozpočtu mesta Trebišov obstarali lis s dvomi komorami na priamu separáciu recyklovateľných materiálov a ich lisovanie, nízkoprofilovú mostovú váhu a dopravník na ručné triedenie plastového odpadu. 


Nízkouhlíková stratégia mesta Trebišov

Mesto Trebišov z dotácie Ministerstva životného prostredia SR vo výške vyše 24.000 EUR obstaralo vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie. V nej sa kladie veľký dôraz na možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve a správe mesta, obytných budov, verejného osvetlenia, dopravy a zavádzanie SMART riešení a opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou stratégie je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Trebišov v oblasti tepelnej energetiky. Stratégia prispieva k zabezpečeniu toho, aby mesto Trebišov zostalo mestom s vysokou kvalitou života.


Energetický audit verejného osvetlenia

Mesto Trebišov prostredníctvom dotácie Ministerstva životného prostredia SR vo výške vyše 17.000 EUR a spoluúčasťou približne 1.000 EUR zrealizovalo Energetický audit verejného osvetlenia, ktorého súčasný stav je značne nevyhovujúci a žiada si modernizáciu. Výstupom tohto dokumentu je identifikácia a návrhy opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných napr. formou garantovanej energetickej služby.Modernizácia Technických služieb mesta Trebišov


Komunálny malotraktor pre Technické služby

V marci 2019 bol do Technických služieb mesta Trebišov dodaný nový komunálny malotraktor - Kubota BX261 D 4x4 s príslušenstvom, v celkovej hodnote 28.066,79 EUR (s DPH). Traktor slúži pracovníkom Technických služieb na zvládnutie širokej škály činnosti ako v zime, tak v letnom období.


Vynovený vozový park Technických služieb

V roku 2020 Technické služby mesta Trebišov prostredníctvom finančného leasingu zakúpili 2 ks špeciálnych komunálnych vozidiel (multikáry) v celkovej hodnote 224.000 EUR. Určené sú na údržbu ciest a chodníkov v meste. Súčasťou výbavy týchto vozidiel sú radlice, rozmetadlá, cisterna, umývacia linka. 


Rozšírenie strojového parku Technických služieb

Technické služby mesta Trebišov svoj strojový park rozšírili tiež aj o minibager MPT 82-1500-S, ramenové úžitkové vozidlo zn. Man na prepravu veľkoobjemových kontajnerov, nakladač Locust 750 a nákladné motorové vozidlo zn. Liaz. Financovanie týchto strojových zariadení bolo zabezpečené z rozpočtu mesta Trebišov, vlastných zdrojov Technických služieb a prostredníctvom finančného leasingu. 


Motorizované zariadenie na zber lístia

Technické služby mesta Trebišov si kúpou priemyselného vysávača v hodnote 2.400 EUR zhotovili motorizované zariadenie na zber opadaného lístia. 


Zariadenie na opravy ciest a chodníkov

Technické služby pravidelne realizujú menšie opravy ciest a chodníkov v meste pomocou tzv. Infrasetu. Socioekonomická oblasť a služby pre občana


Mesto Trebišov - 3. najtransparentnejšie mesto v procesoch verejného obstarávania

Mesto Trebišov sa v rámci hodnotenia transparentnosti procesov verejného obstarávania, spomedzi menších miest, umiestnilo na 3. mieste. Spomedzi všetkých hodnotených samospráv na Slovensku Trebišov obsadil 5. delené miesto spolu s mestom Poprad. Transparentnosť verejného obstarávania, pomocou percentuálnej úrovne ukazovateľa zIndex, je hodnotená združením Econlab a Nadáciou Zastavme korupciu


Opatrovateľská služba

Mesto Trebišov bolo úspešné pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 340.860 EUR z Európskeho sociálneho fondu na podporu opatrovateľskej služby v meste Trebišov.


Rómska poriadková služba Trebišov

Na bezpečnosť a dodržiavanie poriadku v meste dohliadajú okrem príslušníkov Mestskej polície aj príslušníci Rómskej poriadkovej služby. Aj napriek opakovanému neschváleniu projektu "Miestnej občianskej poriadkovej služby" zo strany bývalého mestského zastupiteľstva si uvedomujeme dôležitosť existencie tzv. rómskych hliadok a preto týchto príslušníkov zamestnáva a mzdy priamo financuje mesto Trebišov zo svojho rozpočtu. 


Rozšírenie mestského kamerového systému

Z dotácie Ministerstva vnútra SR vo výške 80.008 EUR bola zrealizovaná v poradí už 10. etapa rozšírenia mestského kamerového systému.


Nové vybavenie pre Dobrovoľných hasičov

Z dotácie v sume 3.000 EUR z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR mesto zakúpilo nové zásahové obleky a obuv, zásahové prilby, baterky, motorovú pílu, sacie potrubie pre čerpadlá v prípade hasičských zásahov a ďalšie náčinia určené pre členov DHZ mesta Trebišov.


Rezidenčné karty

Mesto Trebišov v roku 2019 zaviedlo pre občanov mesta, ktorí majú na území mesta Trebišov trvalý pobyt a majú ku koncu roka splnené svoje záväzky voči mestu, rezidenčné karty. Už v lete 2019 mohli držitelia týchto kariet využívať zvýhodnené vstupné na letné kúpalisko.


Safety Trebišov

Národné centrum práva duševného vlastníctva, n.o. v spolupráci s mestom Trebišov vytvorilo aplikáciu Safety Trebišov, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia nahlásiť podnet, oznámiť ohrozenie so zadefinovaním presného miesta na mape mesta. Ďalšou funkciou je možnosť teritoriálnej ochrany druhého užívateľa, napr. rodič môže nastaviť bezpečnostnú zónu pohybu svojho dieťaťa. Aplikácia je pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS voľne stiahnuteľná cez Google Play, resp. AppStore. Dobrovoľnícke a verejné podujatia


Primátorská/Vianočná kvapka krvi

Súčasťou Dní mesta Trebišov je dnes už pravidelná dobrovoľnícka akcia s názvom Primátorská kvapka krvi, počas ktorej sú výzvy na darovanie tejto vzácnej tekutiny adresované poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom úradu, ako aj širokej verejnosti. Obdobná akcia sa každoročne koná aj pred vianočnými sviatkami. 


Upratovanie a čistenie mestského parku

Na výzvu primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, ako ambasádora projektu "O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM", reagovalo viac ako 110 dobrovoľníkov, ochrancov a milovníkov prírody, ktorí sa koncom leta zišli pre dobrú vec. Ruky všetkých zúčastnených aktivistov pomáhali pri upratovaní a čistení mestského parku, vďaka čomu sa aj areál trebišovského parku stal o kúsok čistejším a krajším. Účastníci nielenže skrášlili verejný priestor v historickom parku, odľahčili prírodu od pohodených odpadkov, vyzbieraný odpad vyseparovali, či vysadili 10 kusov duba letného z vlastnej produkcie mesta, ale prostredníctvom zaangažovania sa do projektu boli aj odmenení nanukom MÍŠA.   

Upratovanie verejných priestranstiev, predovšetkým mestského parku sa postupne stalo tradíciou a koná sa obvykle dvakrát ročne. 


Sadenie dubov v mestskom parku

V rámci dobrovoľnej aktivity konanej v mesiaci október 2019 Trebišovčania vysadili 30 kusov duba letného z vlastnej produkcie mesta. Pre mladších dobrovoľníkov si mesto pripravilo vyrobené kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré ošetrili ochranných náterom a následne ich s pomocou pracovníkov mesta pripevnili na kmene stromov a zároveň ich naplnili krmivom. 

Zo sadenia stromov v mestskom parku sa stala už tradičná akcia, ktorá býva spojená s jeho upratovaním 


Trebišovom na bicigľu

V mesiaci august 2019 vyštartovali z parkoviska pred mestským úradom cyklisti, ktorí sa zapojili do podujatia "Trebišovom na bicigľu". Sprievodné podujatie zorganizoval Cykloklub Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov.  
Toto podujatie taktiež mesto Trebišov, pod záštitou primátora PhDr. Mareka Čižmára, organizuje pravidelne.  

Silní muži Slovenska

V septembri 2021 sa v Trebišove na námestí Š. B. Romana predstavili Silní muži Slovenska. V piatich testoch sily bojovali o Pohár primátora mesta. Na súťaži sa predstavilo spolu sedem pretekárov. Druhý ročník podujatia sa konal 21. augusta 2022.


Tradičné letné podujatie - Dni mesta Trebišov

Mesto Trebišov organizuje každoročne posledný augustový víkend najväčšie mestské slávnosti Dni mesta Trebišov

Dni mesta Trebišov 2018

Dni mesta Trebišov 2019


Spoznaj Trebišov - Behom - Vianočný beh

Na štedrý deň 2019 prebehlo pilotné podujatie s názvom "Spoznaj Trebišov - Behom - Vianočný beh", ktorého sa zúčastnilo približne 500 bežcov nielen z Trebišova, ale blízkeho a vzdialeného okolia. Účastníkom a okoloidúcim bol bezplatne k dispozícii teplý punč, či sladký koláčik.


Nočný beh Trebišov

Druhú júnovú sobotu 2019 sa v Trebišove už po 4-krát uskutočnilo bežecké podujatie - "Nočný beh Trebišov", ktoré sa kvalitou vyrovná tím najlepším na Slovensku. Viac ako 600 bežcov, profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, jedinečné účastnícke medaily, bezpečne pripravená certifikovaná trať, detské behy v popoludňajších hodinách, skvelá atmosféra a kopec ďalších dôvodov, vďaka ktorým bol Nočný beh Trebišov skvelým športovým podujatím. A to všetko v spolupráci s OZ Stopa. V máji 2022 sa uskutočnilo už piate podujatie tohto druhu. 


Spoznaj Trebišov behom & Jarnou prechádzkou

5. júna 2022 sa v meste Trebišov konal už šiesty ročník športovo-charitatívneho podujatia pre celú rodinu "Spoznaj Trebišov behom & Jarnou prechádzkou"


Cestou grófa Júliusa Andrássyho

Jedným zo sprievodných podujatí najväčších letných osláv mesta, ktorým sme si pripomenuli nielen historické míľniky Trebišova - 765. výročie prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, 90. výročie vzniku okresného mesta a 100. výročie od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy, ale najmä významného člena rodiny Andrássyovcov, narodeného priamo v meste Trebišove, bolo podujatie "Cestou grófa Júliusa Andrássyho".Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: