SĽUBY vs. REALITA

Pred voľbami v roku 2018 sme vám, občanom mesta Trebišov, ako zoskupenie nezávislého kandidáta na primátora a nezávislých kandidátov na poslancov, predstavili 5 základných priorít definujúcich konkrétne zámery/projekty, ktoré sme vám v prípade nášho zvolenia sľúbili zrealizovať. 

Poďme sa teda pozrieť na 

ODPOČET NAŠEJ PRÁCE ZA ROKY 2018 - 2022 


Mesto Trebišov v rokoch 2017 - 2021 komplexne zrekonštruovalo mestskú krytú plaváreň s celkovým nákladom cca 4.000.000 EUR (s DPH), pričom na tento účel boli mestu poskytnuté dotácie Úradu vlády SR v sume 432.000 € v roku 2015 a 500.000 € v roku 2018 a tiež regionálny príspevok v sume 294.000 eur poskytnutý rovnako v roku 2018.


V letnej sezóne 2021 v areáli letného kúpaliska pribudla nová atrakcia - tobogan pozostávajúci z jedného špirálového toboganu (dĺžka cca 49 m,  výška cca 5.50m) a jednej rovnej šmykľavky (dĺžka cca 12,00 m, výška cca 3,00 m) s prístupom z oceľovej toboganovej veže. Stavba bola realizovaná s celkovým nákladom v sume vyše 250.000 EUR


Mesto Trebišov v roku 2019 spustilo I. ročník participatívneho rozpočtu. Jedná sa o demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z rozpočtu mesta. 


Mesto Trebišov v rokoch 2015 - 2021 zrekonštruovalo takmer všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj v pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 


V priebehu rokov 2018 - 2022 pribudlo na sídliskách v meste viacero detských, ale aj športových ihrísk. BUDOVY A INÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

1.500.000 EUR - dotácia Úradu vlády určená na rekonštrukciu objektu mestskej športovej haly. K samotnej realizácii diela dôjde v priebehu roka 2020.


200.000 EUR - dotácia Úradu vlády SR určená na rekonštrukciu objektu starej KaSS na námestí Š. B. Romana. 

Farmári a malí výrobcovia zdravých domácich produktov môžu už od konca júna 2019 ponúkať Trebišovčanom svoju dopestovanú zeleninu a ovocie v obnovenej MESTSKEJ TRŽNICI

Pri vstupe do budovy MsKS bol vybudovaný bezbariérový vstup, ktorý spolu so schodiskovou plošinou umožní jednouchý prístup pre imobilných návštevníkov divadelnej sály, estrádnej sály, či mestskej knižnice v celkovej hodnote 15.167,74 EUR


Z rozpočtu mesta sme realizovali komplexnú opravu strechy nad obradnou miestnosťou Mestského úradu v celkovej hodnote 6.533,45 EUR


Mesto svojpomocne a v spolupráci so žiakmi CSOŠ sv. Jozafáta, v rámci duálneho vzdelávania, zrevitalizovalo cintorín v časti mesta Paričov. 


Počas jedného júlového víkendu sa na kedysi veľmi známom ihrisku "Marakana" uskutočnila prvá z brigád, do ktorej sa zapojili dobrovoľníci z radov vedenia a zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj pracovníci Technických služieb mesta Trebišov. V rámci nej natreli ochranným náterom sedenia pri ohnisku, osadili futbalové bránky, vyzbierali orezané náletové dreviny, očistili a vyhrabali celý priestor ihriska. 


Počas letnej sezóny boli dané do užívania návštevníkom mestského parku 2 kusy vodných bicyklov. 


CESTY A CHODNÍKOVÉ KOMUNIKÁCIE

Na prelome mesiacov september a október 2019 sa v meste Trebišov začala realizácia opráv vybraných poškodených miestnych cestných komunikácií a chodníkov v celkovej hodnote 238.673,94 EUR (s DPH). Zoznam opravených komunikácií bol schválený v apríli 2019 mestským zastupiteľstvom.  


V rámci realizovaných opráv bola opravená aj "Milenecká" ulička, čím bol definitívne opravený celý okruh chodníkov v historickej časti mestského parku. 

Menšie opravy výtlkov ciest a chodníkov v celom meste priebežne realizujeme tzv. infražiaričom.


DOPRAVA

Začiatkom februára 2020 bol do prevádzky Technických služieb mesta Trebišov slávnostne odovzdaný nový autobus Mercedes-Benz Tourismo RHD, ktorý bol obstaraný za 140.280 EUR s DPH. Autobus využívajú predovšetkým deti materských škôl a žiaci základných škôl na prevoz počas školských výletov, členovia umeleckých kolektívov, denných centier a tiež športové kluby pôsobiace na území mesta Trebišov.


Novovybudovaná elektronabíjacia stanica v Trebišove.


V júli 2019 bol oficiálne spustený bikesharing - verejné zdieľanie bicyklov v Trebišove. Projekt bikesharing predstavuje úplne nový druh služby na území mesta Trebišov, ktorý občanom poskytuje spoločnosť ANTIK Telecom prostredníctvom 65 ks mechanických bicyklov. 


Mestu Trebišov bola ešte v roku 2018 Environmentálnym fondom schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu "Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove" v sume 30.000 EUR, výsledkom čoho bolo obstaranie elektromobilu pre potreby mestskej polície v celkovej hodnote 39.799 EUR


V marci 2019 bol do Technických služieb mesta Trebišov dodaný nový komunálny malotraktor - Kubota BX261 D 4x4 s príslušenstvom, v celkovej hodnote 28.066,79 EUR (s DPH). Traktor slúži pracovníkom Technických služieb na zvládnutie širokej škály činnosti jak v zime, tak v letnom období.


SLUŽBY PRE OBČANA, BEZPEČNOSŤ OBČANOV A PREVENCIAOd začiatku roka 2021 Mesto Trebišov zavádza Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s paušálnym systémom, ktorý bol v platnosti doteraz, sa bude pri určovaní celkového poplatku zohľadňovať množstvo občanmi vyprodukovaného odpadu a nie počet ľudí v domácnosti. Všetky potrebné informácie odzneli v mojej reportáži.


340.860 EUR - nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu na podporu opatrovateľskej služby v meste Trebišov. 

80.008,79 EUR - dotácia Ministerstva vnútra SR určená na realizáciu 10. etapy rozšírenia mestského kamerového systému.

3.000 EUR - dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, vďaka ktorej mesto zakúpilo nové zásahové obleky a obuv, zásahové prilby, baterky, motorovú pílu, sacie potrubie pre čerpadlá v prípade hasičských zásahov a ďalšie náčinia určené pre členov DHZ mesta Trebišov.

Rezidenčné karty - Mesto Trebišov v roku 2019 zaviedlo pre občanov mesta, ktorí majú na území mesta Trebišov trvalý pobyt a majú ku koncu roka splnené svoje záväzky voči mestu, rezidenčné karty. Už v lete 2019 mohli držitelia týchto kariet využívať zvýhodnené vstupné na letné kúpalisko. 

Národné centrum práva duševného vlastníctva, n.o. v spolupráci s mestom Trebišov vytvorilo aplikáciu Safety Trebišov, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia nahlásiť podnet, oznámiť ohrozenie so zadefinovaním presného miesta na mape mesta. Ďalšou funkciou je možnosť teritoriálnej ochrany druhého užívateľa, napr. rodič môže nastaviť bezpečnostnú zónu pohybu svojho dieťaťa. Aplikácia je pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS voľne stiahnuteľná cez Google Play, resp. AppStore.


Dobrovoľnícke a verejné podujatia

Na výzvu primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, ako ambasádora projektu "O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM", reagovalo viac ako 110 dobrovoľníkov, ochrancov a milovníkov prírody, ktorí sa koncom leta zišli pre dobrú vec. Ruky všetkých zúčastnených aktivistov pomáhali pri upratovaní a čistení mestského parku, vďaka čomu sa aj areál trebišovského parku stal o kúsok čistejším a krajším. Účastníci nielenže skrášlili verejný priestor v historickom parku, odľahčili prírodu od pohodených odpadkov, vyzbieraný odpad vyseparovali, či vysadili 10 kusov duba letného z vlastnej produkcie mesta, ale prostredníctvom zaangažovania sa do projektu boli aj odmenení nanukom MÍŠA.  


V rámci dobrovoľnej aktivity konanej v mesiaci október 2019 Trebišovčania vysadili 30 kusov duba letného z vlastnej produkcie mesta. Pre mladších dobrovoľníkov si mesto pripravilo vyrobené kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré ošetrili ochranných náterom a následne ich s pomocou pracovníkov mesta pripevnili na kmene stromov a zároveň ich naplnili krmivom.


V mesiaci august 2019 vyštartovali z parkoviska pred mestským úradom cyklisti, ktorí sa zapojili do podujatia "Trebišovom na bicigľu". Sprievodné podujatie zorganizoval Cykloklub Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov. 


Mesto Trebišov organizuje každoročne posledný augustový víkend najväčšie mestské slávnosti Dni mesta Trebišov.


Na štedrý deň 2019 prebehlo podujatie s názvom "Spoznaj Trebišov - Behom - Vianočný beh", ktorého sa zúčastnilo približne 500 bežcov nielen z Trebišova, ale blízkeho a vzdialeného okolia. Účastníkom a okoloidúcim bol bezplatne k dispozícii teplý punč, či sladký koláčik. 


Druhú júnovú sobotu 2019 sa v Trebišove už po 4-krát uskutočnilo bežecké podujatie - "Nočný beh Trebišov", ktoré sa kvalitou vyrovná tím najlepším na Slovensku. Viac ako 600 bežcov, profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, jedinečné účastnícke medaily, bezpečne pripravená certifikovaná trať, detské behy v popoludnajších hodinách, skvelá atmosféra a kopec ďalších dôvodov, vďaka ktorým bol Nočný beh Trebišov skvelým športovým podujatím. A to všetko v spolupráci s OZ Stopa. 


12. mája 2019 sa v meste Trebišov konal už tretí ročník  športovo-charitatívneho podujatia pre celú rodinu "Spoznaj Trebišov behom & Jarnou prechádzkou".


Jedným zo sprievodných podujatí najväčších letných osláv mesta, ktorým sme si pripomenuli nielen historické míľniky Trebišova - 765. výročie prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, 90. výročie vzniku okresného mesta a 100. výročie od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy, ale najmä významného člena rodiny Andrássyovcov, narodeného priamo v meste Trebišove, bolo podujatie "Cestou grófa Júliusa Andrássyho"Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: