ČO SA PODARILO ZREALIZOVAŤ ZA ROKY 2015 - 2018

V OBLASTI ZAMESTNANOSTI

Aktívne sme sa podieľali na príchode nového INVESTORA - CONROP SK, s. r. o. (postupný vznik 220 pracovných miest + ďalšie rozšírenie výroby v nasledujúcom období).

Vytvorili sme podmienky pre príchod spoločnosti Crystal Call (vznik 30 pracovných miest + ďalší vznik nových pracovných pozícií ešte v tomto roku).

Spolupracujeme s kompetentnými inštitúciami na úrovni štátu v záujme rozšírenia výroby a zamestnanosti spoločnosti METALPORT, s. r. o..

Aktívne sme sa podieľali na príprave vládnej pomoci pre spoločnosť Schur Flexibles Moneta, s. r. o., ktorá postupne zvyšuje počet pracovných miest vo výrobe.

Vyvíjame aktivity na podporu ďalšieho pôsobenia spoločnosti ELEKTROCONNECT, s. r. o. v tomto regióne.


V OBLASTI INVESTÍCIÍ

SME Z EXTERNÝCH ZDROJOV ZÍSKALI

5.373.484 EUR

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Mestu Trebišov bol schválený nenávratný finančný príspevok v sume 933.789,49 EUR pre Materskú školu Pri Polícii.

Rovnako bol Mestu Trebišov schválený aj nenávratný finančný príspevok 1.491.720 EUR pre CZŠ sv. Juraja na Gorkého ulici.

Prerobili sme sklady na Medickej ulici na vzdelávacie účely pre ZŠ na Ul. I. Krasku, vďaka čomu časť deti z rómskej osady už nemusí byť presunutá na ostatné základné školy v meste (získané prostriedky naň: 300.000 EUR).

S dotáciou Envirofondu vo výške 90.000 EUR sme rekonštruovali MŠ Hviezdoslavova.

Rekonštruujeme MŠ STRED (získané prostriedky na ňu: 100.000 EUR).

Rekonštruovali sme telocvičňu ZŠ na Komenského ulici (získané prostriedky na ňu: 45.200 EUR).

Rekonštruovali sme hygienické zariadenia na ZŠ Komenského (získané prostriedky na ne: 20.700 EUR).

Zabezpečili sme opravu havarijného stavu ZŠ na Pribinovej ulici - rok 2016 (získané prostriedky na ňu: 35.000 EUR).

Zabezpečili sme opravu havarijného stavu ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - rok 2016 (získané prostriedky na ňu: 21.000 EUR).

Získali sme prostriedky na riešenie havarijného stavu ZŠ na Pribinovej ulici - rok 2018 (získané prostriedky na ňu: 120.000 EUR).

Získali sme prostriedky na rekonštrukciu strechy a osvetlenia telocvične ZŠ Pribinova (získané prostriedky na ňu: 59.000 EUR).

Získali sme prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice pre DHZ mesta Trebišov (získané prostriedky na ňu: 28.500 EUR).


IHRISKÁ PRE DETI A NA ŠPORT 

Zrekonštruovali a postavili sme detské ihriská na:

- Berehovskej ulici - sídlisko STRED - rok 2015 (v hodnote: 2.500 EUR),

- Kutnohorskej ulici (získané prostriedky naň: 3.000 EUR),

- Berehovskej ulici - sídlisko STRED - rok 2017 (získané prostriedky naň: 3.000 EUR),

- sídlisku JUH - realizuje sa (získané prostriedky naň: 2.500 EUR),

- Ul. Kpt. Nálepku (získané prostriedky naň: 3.000 EUR).

street workoutove ihrisko - určené na rozvoj pohybovej zdatnosti (získané prostriedky naň: 4.000 EUR),

- petangové ihrisko na sídlisku SEVER (získané prostriedky naň: 1.000 EUR),

- multifunkčné ihrisko v Milhostove (získané prostriedky naň: 38.740 EUR).

Realizujeme doplnenie herných prvkov detských ihrísk na:

- Ul. Kpt. Nálepku (v hodnote 2.863 EUR),

- Ul. Ľ. Podjavorinskej (v hodnote 2.773 EUR),

- Ul. B. Nemcovej (v hodnote 1.545 EUR).

V rámci projektu Podpora rozvoja športu (získané prostriedky naň: 13.000 EUR) dopĺňame športovo-technické vybavenie ihrísk na:

- sídlisku STRED,

- sídlisko pri Škultétyho ulici.


ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Spoluprácou s vedením FK Slavoj Trebišov sme rekonštruovali šatne pod tribúnou a upravili areál v jej okolí.

Vybudovali sme ihrisko s umelou trávou (získané prostriedky naň: 120.000 (SFZ) + 120.000 (VÚC)= 240.000 EUR).

Začali sme rekonštrukciu mestskej plavárne (získané prostriedky na ňu: 432 000 (2015), 500 000 + 316 000 (2018) = spolu 1.248.000 EUR).

Opravili sme strechu nad posilňovňou v športovej hale. 


KULTÚRNE ZARIADENIA

Obnovili sme amfiteáter a prekryli pódium (získané prostriedky naň: 85.000 EUR), postavili sedenie pre divákov, aby si mohli vychutnávať filmové letá v prírode.

Získali sme projekčnú techniku na letné premietanie filmov na amfiteátri - nadácia TESCO (získané prostriedky naň: 1.000 EUR).


BUDOVY MESTA

Komplexne sme opravili strechu mestského úradu (získané prostriedky na ňu: 13.000 EUR).

Realizovali sme komplexnú opravu strechy OC BEREHOVO, vďaka čomu sa zvyšuje záujem o prenájom priestorov v ňom. 


CESTY A CHODNÍKOVÉ KOMUNIKÁCIE

Rekonštruovali sme úseky ciest a chodníkov na základe schválenia MsZ:

- 2015 - prebiehala úprava komunikácii po rekonštrukcii teplovodov,

- 2016 - opravené: 2 967 m2 ciest a 539 m2 chodníkov,

- 2017 - opravené: 8 804 m2 ciest a 2 507 m2 chodníkov,

- 2018 - opravené: 5 730 m2 ciest a 7 040 m2 chodníkov.

Rekonštruovali sme chodníky v mestskom historickom parku (získané prostriedky naň: 150.000 EUR) a dnes je miestom, ktoré vyhľadávajú všetky generácie, rodiny aj športovci.

Už dva roky realizujeme postupnú opravu výtlkov ciest a chodníkov v celom meste tzv. infražiaričom (získané prostriedky naň: 7.000 EUR).

Vybudovali sme 73 nových parkovacích plôch - sídl. JUH, SEVER, Kutnohorská ul., Ul. Ľ. Podjavorinskej.

Už tretí rok odstraňujeme vraky áut zo spevnených plôch v meste.

Priebežne zabezpečujeme osadenie nových označníkov na zastávkach MHD.

Zabezpečili sme osvetlenie smerových tabúľ pri vstupoch do parku a k športovým zariadeniam.


DOPRAVA

Získali sme nové hasičské auto pre potreby dobrovoľného hasičského zboru mesta (v hodnote cca 100.000 EUR).

Boli sme úspešní v žiadosti o elektromobil (získané prostriedky naň: 30.000 EUR).

Získali sme protipovodňový vozík (v hodnote 14.000 EUR).

Získali sme delimitáciou autá z MO SR pre denné potreby Aktivačného strediska a MsP.

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy zakúpil pre potreby občanov nové moderné autobusy. 


BEZPEČNOSŤ OBČANOV A PREVENCIA

V jednotlivých etapách sme modernizovali kamerový systém (získané prostriedky naň: 47.000 EUR).

V rámci prevencie a bezpečnosti občanov realizujeme v etapách svetelné zvýraznenie exponovaných prechodov pre chodcov (získané prostriedky na ne: 2.600 (2017) + 3.000 + 13.500 (2018) = 19.100 EUR).

Zriadili sme miestnosti prvého kontaktu (získané prostriedky na ňu: 6.000 EUR). 


SLUŽBA OBČANOM

Zriadili sme IOMO (Integrované obslužné miesto občana) na MsÚ.


OKREM INÉHO

Úspešne sme koordinovali najväčšiu rekonštrukcie teplovodov v meste.

Odstránili sme nelegálne skládky (získané prostriedky na ne: 57.000 EUR).

Ukončili sme rekonštrukciu Domu smútku.

Realizovali sme projekt RePar.

Obnovili sme dodávky elektrickej energie pre Nový Majer.

V postupných etapách sme uskutočnili odvodňovacie práce na Paričove.

Revitalizovali sme veľkú časť priestorov v meste - kruhové objazdy, priestranstvo pred Poštou, sídliská.

Revitalizovali sme záchytnú nádrž v Milhostove.

Realizovali sme náhradnú výsadbu stromov v meste a v parku.

Osadili sme nové koše na psie exkrementy.

Zaviedli sme na webe mesta Odkaz pre starostu, kde môžu obyvatelia mesta priamo zadávať podnety a upozornenia.

Zverejnili sme na webe mesta poradovník žiadostí o byty a garážové státie.

Od roku 2015 organizujeme Deň otvorených dverí na MsÚ.

Primátor mesta od svojho nástupu každoročne zverejňuje svoje majetkové priznanie a potvrdenie o príjme.

Primátor mesta pravidelne od nástupu do funkcie venuje finančnú pomoc vo výške 10% z čistého platu spolu so zástupcom primátora (celý plat) na podporu ľuďom v núdzi a talentovaným jednotlivcom.

V roku 2018 sme dosiahli historicky najvyššie postavenie doteraz od roku 2010 v rebríčku transparentnosti samospráv, ktorý každé dva roky zverejňuje Transparency International Slovensko (TIS)

Podporujeme a spoluorganizujeme novovzniknuté športové podujatia:

Nočný beh,

Spoznaj Trebišov behom.

Realizujeme Školský korčuliarsky program pre detí materských a základných škôl zdarma.

Dni mesta sme zmenili na viacdňové slávnosti so sprievodnými podujatiami.

Aj vďaka nášmu prispeniu:

Stabilizoval sa FK Slavoj Trebišov, postúpil do 2. ligy seniorov a obnovila sa jeho mládežnícka základňa.

Po niekoľkých rokoch sa obnovil mužský hokej.

Začala fungovať mužská hádzaná a pokračuje rozvoj a úspechy mládežníckych kategórií.


Spolu sme pri rôznych projektoch získali pre mesto z externých zdrojov: 5.373.484 EUR !!!

Navyše, na účte fondu rezerv, sme za roky 2015 až 2017 naakumulovali viac ako 1.500.000 EUR !!!


Aj vďaka aktívnemu pôsobeniu poslancov vo VÚC sa zrealizovali a naplánovali investície v meste Trebišov (VÚC + ŽSR):

Zrealizované:

Rekonštrukcia kaštieľa Andrášiovcov a jazdiarne - vyše 5.000.000 EUR (investícia KSK)

Naplánované:

Terminál integrovanej osobnej prepravy - vyše 12.000.000 EUR (investícia ŽSR)

SPOLU vyše 17.000.000 EUR

Ďalšie získané prostriedky z výjazdového rokovania vlády (4.11.2015):

Cirkevná základná škola sv. Juraja - 100.000 EUR,

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína - 50.000 EUR.

SPOLU 150.000 EUR

Ďalšie získané prostriedky z výjazdového rokovania vlády (4.5.2018):

Hokejbalový klub ADLERna rekonštrukciu asfaltového povrchu ihriska 15.000 EUR,

Gréckokatolícka farnosť 10.000 EUR,

Rímskokatolícka farnosť 5.000 EUR,

Evanjelická cirkev 5.000 EUR,

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 5.000 EUR.

SPOLU 40.000 EUR

Postupne sa realizuje aj investícia spoločnosti DSA do budov a zariadení Súkromnej strednej odbornej školy - 500.000 €


ĎALŠIE VÝZNAMNÉ INVESTÍCIE V MESTE A BLÍZKOM OKOLÍ

V roku 2015 sa ukončil aj projekt VVS, a.s. Košice "Odkanalizovanie ulíc a zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd" s nákladom 10.000.000 EUR.

Komplexná oprava hlavného cestného ťahu I/79 smerom na Maďarsko.

Významné návštevy mesta za roky 2015 - 2018:

Návšteva prezidenta SR - 1x

Výjazdové rokovanie vlády SR - 3x

Pracovná návšteva členov vlády - 2xEmail:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: