MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY 

Odstránenie dvojzmennosti na ZŠ I. Krasku

V súčasnosti navštevuje Základnú školu na Ul. I. Krasku vyše 1.000 detí. Takýto počet detí je však možné vzdelávať len v rámci dvojzmennej prevádzky, čo má nepriaznivý dopad ako na deti, tak aj na samotných pedagógov. Z tohto dôvodu plánujeme v nasledujúcom období vybudovať dodatočné kapacity primárneho vzdelávania v rómskej osade, ktoré by odstránili dvojzmennosť aj s určitými rezervami do budúcna s ohľadom na demografiu rómskej komunity. 


Vybudovanie materskej školy

V rámci platnej legislatívy bude mesto Trebišov povinné vybudovať kapacity na predprimárne vzdelávanie detí z prostredia marginalizovaných komunít. Z tohto dôvodu sa budeme uchádzať o nenávratné finančné prostriedky určené na vybudovanie nového objektu materskej školy v blízkosti rómskej osady. 


Vybudovanie komunitného centra a základnej infraštruktúry

V priestoroch najvyššej koncentrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) plánujeme vybudovať komunitné centrum. V takomto centre by obyvatelia našli všetko, čo pre každodenný život potrebujú, tzn. zdravotnú starostlivosť, obchod a iné doplnkové služby. Zároveň by tu sídlilo vysunuté pracovisko Mestskej polície, terénni sociálni pracovníci. Finančné krytie na zriadenie komunitného centra by bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu a v menšej miere i zo zdrojov mesta.

Všetky uvedené projekty však pre obyvateľov tunajších rómskych komunít nadobudnú význam až vtedy, keď bude vybudovaná základná infraštruktúra, ktorá dnes vo väčšej časti MRK lokalít chýba. Preto sa budeme uchádzať o nenávratné finančné príspevky na vybudovanie vodovodu, kanalizácie, chodníkov, ciest, verejného osvetlenia, kamerového systému a nájomných bytov. 

Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: