1. PhDr. Marek ČIŽMÁR

Mám 47 rokov. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa opätovne uchádzam o vašu dôveru ako nezávislý kandidát na primátora mesta Trebišov.

Narodil som sa 3. apríla 1975 rodičom, ktorých si veľmi vážim za všetko, čo mi svojou výchovou a usmerneniami dali do života. Som ženatý a v Trebišove bývam už odmalička. Prežil som v ňom roky dospievania a po úspešnom ukončení štúdia na vysokej škole som sa rozhodol spojiť s ním svoj ďalší osobný a pracovný život. Som presvedčený, že s pomocou všetkých dobrých ľudí vo svojom okolí, najbližšej rodiny, ktorú si nesmierne vážim, sa mi podarí zdolávať prekážky a dosiahnuť ciele, ktoré v živote predo mnou ešte stoja.

Vyrastal som na, v tom čase, novovybudovanom sídlisku v bytovom bloku 1515 v centre mesta a od roku 1981 som navštevoval neďalekú Základnú školu na Ul. M. R. Štefánika, tzv. SNP-čku. Okrem vzdelávania som sa aktívne venoval športu - atletike, futbalu a najmä hádzanej. Pod vedením už nebohého Mgr. Ľubomíra Ďurišina som spoznal tento šport, začal ho aktívne hrávať a reprezentovať školu a mesto. Roky 1989-1993 boli už späté s Gymnáziom v Trebišove. Stále na nich rád spomínam, lebo vďaka tu pôsobiacim učiteľom som dostal kvalitné základy, ktoré som zúročil pri štúdiu aprobácie slovenský jazyk - história na Filozofickej fakulte UPJŠ. V roku 1998 som štátnicami zavŕšil svoje akademické vzdelanie už pod hlavičkou Prešovskej univerzity. O deväť rokov neskôr, obhajobou rigoróznej práce, mi bol udelený titul PhDr..

Krátko po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpil ako učiteľ na tunajšie Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, kde som od roku 2008 pôsobil na pozícii zástupcu riaditeľky a od augusta 2013 vo funkcii riaditeľa školy.

Od roku 2015 až doteraz som primátorom mesta Trebišov. Súčasne, počas tohto obdobia, vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí regiónu Južného Zemplína. Na základe výsledkov volieb do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017, zastupujem náš okres ako poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Medzi moje najväčšie záľuby patrí literatúra, šport a umenie. Dlhé roky som sa venoval aktívnemu športu, najmä atletike a loptovým hrám. Súťažne, ako žiak, som hrával futbal a neskôr hádzanú - od kategórie žiakov až po mužov. Po skončení hráčskej kariéry som sa venoval trénovaniu žiakov a práve počas tohto obdobia sa nám podarilo v obidvoch kategóriách pod hlavičkou HK Slavoj Trebišov získať pre mesto 2 tituly majstrov Slovenskej republiky.

Pozíciu primátora som od svojho nástupu vnímal a vnímam ako možnosť podieľať sa na vytváraní lepších podmienok pre život obyvateľov mesta.

Aj preto - vďaka dobrej spolupráci s poslaneckým zborom mestského zastupiteľstva - sa nám v aktuálnom funkčnom období podarilo zrealizovať a spustiť množstvo strategických projektov. Komplexne sme zrekonštruovali mestskú plaváreň, športovú halu, po dlhých rokoch budujeme 78 nových nájomných bytov, zároveň sme vytvorili podmienky na výstavbu developerských projektov bytovej výstavby a prípravu veľkého satelitu "Orišky", ktorý ponúkne možnosť výstavby nových domov a bytových jednotiek pre cca 2 000 ľudí. Systematicky riešime dopravnú situáciu v meste. Začali sme postupnou plánovitou opravou komunikácií v roku 2019, pokračovali výstavbou nových parkovacích plôch a 3 nových kruhových križovatiek, iniciovali sme opravu celého profilu cesty na Nový Majer. Aj vďaka našej súčinnosti sa po dlhých rokoch spustil projekt rekonštrukcie stanice - Terminál integrovanej osobnej prepravy, ktorý o. i. nielen prinesie obnovu spevnených plôch, nové parkoviská, nástupištia, ale predovšetkým podzemné prepojenie pre peších s časťou "za koľajami". Ako mesto sme aktívne prispeli k spusteniu rekonštrukcie hotela Zemplín. Veľkú pozornosť venujeme aj odpadovému hospodárstvu - vybudovali sme stojiská na zberné nádoby v celom meste, pre občanov v domoch sme zakúpili kompostéry, spustili sme množstvový zber, vynovili sme zberný dvor pri Technických službách, pripravujeme projekt jeho veľkej rekonštrukcie a začali sme strategickú investíciu - výstavbu kompostárne za vyše 3 milióny eur. Každým rokom postupne modernizujeme všetky školy a školské zariadenia, ktoré sme energeticky zhodnotili, vynovili a odstránili v nich havarijné stavy. Podarilo sa nám doriešiť rekonštrukciu školskej plavárne na CZŠ s MŠ sv. Juraja na Gorkého ulici, kde sa zveľadilo aj futbalové ihrisko a vybudovala závlaha. Splnili sme aj záväzok vybudovať, resp. rekonštruovať športové zariadenia - nové hokejbalové ihrisko, novú modernú šatňu a komplexne modernizované osvetlenie na zimnom štadióne, vynoviť hlavnú a vedľajšiu tribúnu na futbalovom štadióne a práve v tomto čase realizovať revitalizáciu jeho západného areálu s ihriskami pre najmenších, pumptrack a skate. V záujme zlepšenia podmienok pre voľnočasové využitie letných dní sme skompletizovali rozsiahlu obnovu letného kúpaliska - vybudovali sme tobogány, novú bufetovú časť, chodníky, detské ihriská a fitzónu, zmodernizovali detský bazén. Po dlhých rokoch sme vynovili priestory kina Slávia v MsKS a zriadili v ňom bezbariérový prístup, zrekonštruovali budovu starej KaSS, kde sme vytvorili novú tržnicu, doplnili ďalšie sedenie v areáli amfiteátra a inštalovali novú palubovú podlahu na jeho pódiu. Dôležitým príspevkom pre zdravý životný štýl a hlavne komunitné spolunažívanie je postupná obnova a výstavba detských ihrísk, športovísk najmä na sídliskách, realizácia úspešných projektov participatívneho rozpočtu, ktorých autormi aj realizátormi sú samotní občania. Obnova zastávok hromadnej dopravy, zveľaďovanie ďalších objektov, priestorov a zelene v meste, vznik nových oddychových zón, ako aj postupná materiálno-technická modernizácia vozového a strojového parku, nový autobus, zdieľané bicykle a nové automobily - na elektrický a plynový pohon sú ďalším naším príspevkom k zlepšeniu života a okolitého prostredia obyvateľov a návštevníkov mesta.

Od začiatku môjho pôsobenia v úrade som sa snažil o získanie dôvery občanov. Každoročne zverejňujem svoje majetkové pomery a dosiahnutý príjem. Jeho časť venujem aj ľuďom v núdzi, talentovaným jednotlivcom, organizáciám, športovým klubom a i.. Zaviedol som prehľadné zverejnenie poradovníka žiadateľov o byt a garážové státie na webe mesta. Úspešne a s veľkým ohlasom ponúkame aplikáciu Odkaz pre starostu, kde môže občan zverejniť akýkoľvek podnet alebo upozornenie. V rámci osvety lepšieho spoznania funkcie úradu realizujeme Deň otvorených dverí. Obnovili sme tradíciu slávnostného oceňovania významných osobností mesta. Obohatili sme kultúrny život obyvateľov mesta ponukou rôznorodých akcií - rozšírili ponuku Kultúrneho leta, občanom ponúkame letné premietanie filmov na amfiteátri. Z Dní mesta sme vytvorili viacdňové podujatie pre všetky vekové kategórie s veľmi vysokou návštevnosťou. Stáli sme pri zrode kultúrno- športového podujatia Spoznaj Trebišov behom, Vianočného behu, Cestou grófa Andrássyho, ako aj veľmi populárneho Nočného behu.

Vo vzťahu k obyvateľom mesta, ich bezpečnosti a starostlivosti, je dobrou správou, že postupne rozširujeme kamerový systém a zaviedli sme systém rezidenčných kariet na princípe zásluhovosti (pre disciplinovaných platcov daní).

5. miesto v transparentnosti procesov verejného obstarávania na Slovensku pre naše mesto, hodnotené organizáciou Zastavme korupciu, je tým najlepším potvrdením, že sme sa vydali správnou cestou.

Napriek všetkým okolnostiam - pandémia, začiatok vojny na Ukrajine a jej dôsledky na ekonomike štátu, sa nám spoločnými silami podarilo dosiahnuť mnohé ciele, ktoré sme si vytýčili na začiatku. Niektoré ostali ešte naplánované, niektoré sa už začali realizovať. Aj preto mám ambíciu s ostatnými nezávislými kandidátmi na poslancov naďalej pracovať SPOLU PRE MESTO.

Spájame sa, aby sme ponúkli skúsenosti, ktoré sme získali v rôznych oblastiach života - podnikateľská sféra, ekonomika, verejná správa, bezpečnosť občanov, doprava, školstvo, zdravotníctvo, IT sektor, šport a práca s marginalizovanými skupinami. Našou snahou je robiť pre mesto, pre jeho obyvateľov, zveľaďovať ho a vytvárať tak vhodné podmienky pre život nasledujúcich generácií. Každý z nás chce v tomto meste naďalej žiť a aj preto vnímam túto príležitosť ako možnosť podieľať sa na zmenách, ktoré budú v jeho prospech.

Podariť sa nám to môže len s Vašou pomocou. Sme vďační za vašu priazeň a každý hlas dôvery. Určite ju nesklameme.

ĎAKUJEM!Sledujte nás aj na Facebooku: