INFRAŠTRUKTÚRA

VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTIEK NA SÍDLISKU JUH 

Uvedomujeme si potrebu riešiť bytovú otázku v meste Trebišov. Mladým rodinám je, okrem zamestnania, potrebné zabezpečiť aj bývanie. Preto budeme presadzovať výstavbu mestských nájomných bytov v lokalite JUH v nadväznosti na štúdiu, ktorá bola pripravená v tomto volebnom období. Finančné krytie tejto investičnej akcie plánujeme zabezpečiť prostredníctvom návratných finančných príspevkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 


TERMINÁL INTEGROVANEJ OSOBNEJ PREPRAVY - PODCHOD POD KOĽAJAMI

Po ukončení úspešných procesov stavebného konania (zo strany mesta) a majetkového vysporiadania medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou ARRIVA a.s. a následne medzi ARRIVOU a ŽSR sa spracováva štúdia realizovateľnosti. Po jej dopracovaní bude spustený proces verejného obstarávania na výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy a následne jeho realizácia. Terminál, ktorého súčasťou o. i. bude aj podchod pod železničnou traťou, čím sa prepojí mesto s časťou za koľajami považujeme za jednu z najdôležitejších investícií vo výške okolo 12 000 000 EUR, pričom hlavným investorom tohto projektu sú Železnice Slovenskej republiky. Predpokladané ukončenie diela je naplánované na marec 2022. 


VYTVORENIE BÝVANIA VYŠŠIEHO ŠTANDARDU V CENTRE MESTA NA ZIMNEJ ULICI 

V centre mesta, na Zimnej ulici, budeme presadzovať rekonštrukciu bytového domu 1645 a jeho prebudovanie na bývanie vyššieho štandardu, v ktorom by boli umiestnení záujemcovia spĺňajúci podmienky a bez dlhov voči mestu. Finančné zdroje na túto investičnú akciu plánujeme získať kombináciou vlastných a externých zdrojov.


KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A CIEST V MESTE


Každoročne mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na opravu najviac poškodených úsekov ciest a chodníkov. Potrebné je však vykonať ich celkovú rekonštrukciu po vzore obnovených chodníkov v mestskom parku. Samozrejme, chceme do nej zapracovať aj tzv. Mileneckú uličku v mestskom parku. Komplexným riešením by mesto predišlo každoročným nákladným opravám, čím by v dlhodobom horizonte došlo k úspore finančných prostriedkov. Potrebné finančné prostriedky na túto investičnú akciu je možné získať z externých zdrojov (dotačné), resp. ich kombináciou s vlastnými zdrojmi.  


VYBUDOVANIE KRUHOVÝCH OBJAZDOV 

Najmä počas dopravnej špičky býva situácia na svetelnej križovatke pri stanici mimoriadne kritická. Tvoria sa dlhé rady áut a čo je ešte horšie, organizácia dopravy na tomto mieste je pre najmä chodcov nebezpečná. Preto budeme v tomto úseku presadzovať vybudovanie kruhového objazdu.

Rovnako, po vybudovaní terminálu integrovanej osobnej prepravy (spolu s podchodom, ktorý prepojí mesto s časťou "za koľajami"), budeme presadzovať vybudovanie kruhového objazdu pri budove Daňového úradu. 


REKONŠTRUKCIE VŠETKÝCH MŠ A ZŠ NA ÚZEMÍ MESTA

Počas rokov 2015 - 2018 došlo a dochádza k rekonštrukcii objektov MŠ Hviezdoslavova a MŠ 1. decembra, ako aj ZŠ Komenského a ZŠ Pribinova. Finančné prostriedky na tieto práce boli z veľkej časti získané z dotačných zdrojov. V tomto trende chceme pokračovať aj v nasledujúcom období. Budeme preto presadzovať rekonštrukciu MŠ Pri polícii, MŠ 29. augusta a CZŠ sv. Juraja na Gorkého ulici. Finančné krytie týchto rekonštrukcií plánujeme zabezpečiť formou externých (dotačných) a vlastných zdrojov. 


KOMPLEXNÁ REVITALIZÁCIA SEVERNÉHO NÁMESTIA

Aj napriek skutočnosti, že v poslednom období bola realizovaná čiastočná úprava a revitalizácia zelených plôch Severného námestia, k obnove chodníkov, ktoré sú v dezolátnom stave, nedošlo. Návrh vedenia mesta na opravu tejto časti v mestskom zastupiteľstve nenašiel oporu najmä u väčšinových poslancov. Preto budeme presadzovať dokončenie revitalizácie Severného námestia na pozemkoch patriacich mestu pred budovou pošty a tiež pred budovou starej KaSS. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu plánujeme získať z vlastných, ako aj externých zdrojov (dotačné prostriedky).  


REVITALIZÁCIA NÁMESTIA Š. B. ROMANA (PRED BÝVALÝM HOTELOM TOKAJ)

Časť Námestia Š. B. Romana, od bývalého hotela Tokaj po bývalú fontánu (vrátane), je súkromným vlastníctvom. Vzhľadom na komplikovanosť vzťahov je uvedený nehnuteľný majetok v dohľadnej dobe takmer nemožné previesť spätne do vlastníctva mesta. Keďže je táto časť námestia, vrátane budovy, v dezolátnom stave a celkovo kazí dojem z centra Trebišova, budeme presadzovať vytvorenie tzv. optickej zátarasy z vertikálnych lamiel s erbom mesta Trebišov a rekonštrukciu tej časti námestia, ktorá je vo vlastníctve mesta Trebišov. Finančné zdroje na túto investičnú akciu plánujeme získať kombináciou vlastných a externých zdrojov. 


PRESŤAHOVANIE MESTSKEJ TRŽNICE DO BUDOVY STAREJ KASS A VYBUDOVANIE PARKOVÍSK SO ZELEŇOU NA MIESTE SÚČASNEJ TRŽNICE

Nedostatok parkovacích miest evidujeme aj na Kutnohorskej ulici. Preto budeme presadzovať presťahovanie mestskej tržnice z Kutnohorskej ulice do priestorov starej KaSS. Trhovníci tak získajú priaznivejšie podmienky na predaj svojich produktov a obyvatelia Kutnohorskej ulice získajú niekoľko desiatok nových parkovacích miest na ploche, ktorá prejde úpravou. Jej súčasťou bude okrem spevnených plôch aj zeleň. 


REKONŠTRUKCIA BUDOVY OKRESNÉHO ÚRADU

Budova Okresného úradu ponúka množstvo priestorov na prenájom. V súčasnosti táto budova aj generuje určitý objem finančných prostriedkov, ktoré by vykryli prípadnú rekonštrukciu. Preto budeme presadzovať komplexnú rekonštrukciu tohto objektu (fasáda, okná, strecha, interiér) s cieľom prilákať ďalších nájomcov podobne ako v OC BEREHOVO, kde sa nám podarilo opravou a izoláciou strechy a interiéru postupne napĺňať nájomné priestory. Navyše by táto časť mesta "ožila" a dotvorila by príjemný charakter oddychovej zóny pri mestskom parku. Finančné zdroje na rekonštrukciu tohto objektu plánujeme získať z prostriedkov zinkasovaných za nájom týchto nebytových priestorov v kombinácii s cudzími zdrojmi. 


PREHĹBENIE A VYČISTENIE ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV V MILHOSTOVE

V snahe eliminovať riziko povodní budeme presadzovať prečistenie a prehĺbenie odvodňovacích kanálov v mestskej časti Milhostov.  


OPRAVA OPLOTENIA A CELKOVÁ REVITALIZÁCIA CINTORÍNA NA PARIČOVE

Po inštalácii predajného automatu na sviečky a oprave chodníkov na hlavnom mestskom cintoríne budeme presadzovať i opravu a celkovú revitalizáciu cintorína na Paričove. Potrebné finančné prostriedky plánujeme získať z vlastných zdrojov, prípadne v kombinácii s externými zdrojmi (dotácie). Pristúpime tiež k zhotoveniu elektronickej databázy hrobov, tzv. pasportizácii hrobov na mestských cintorínoch.


REKONŠTRUKCIA STAREJ ŠPORTOVEJ HALY V MESTSKOM PARKU 

Po nákladnom odstránení bývalej Serenády v parku určite chýba miesto, kde by si Trebišovčania, ale aj návštevníci mesta mohli posedieť napríklad pri šálke kávy. Popri vybudovaní cyklochodníkov, rekonštrukcii krytej plavárne, vonkajšieho kúpaliska a budovy ŠPORTKLUB-u, budeme preto presadzovať aj obnovu budovy bývalej športovej haly v mestskom parku. V novozrekonštruovanom objekte by tak vznikli zaujímavé priestory na zariadenia na spoločenské posedenie s vonkajšou terasou, menším detským ihriskom, ako aj priestormi pre galériu na organizovanie rôznych výstav a vernisáží.


ODSTAVNÉ PLOCHY PRI AREÁLI VODNÝCH ŠPORTOV

Keďže jednou z našich priorít je dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne, bude potrebné riešiť aj súvisiace odstavné plochy. Budeme preto, súbežne s touto investíciou, presadzovať vytvorenie nových parkovacích plôch medzi letným kúpaliskom a budovou bývalého hotela Športklub. Rovnako budeme presadzovať aj vytvorenie šikmého státia na severnej strane pri areáli kúpaliska. Samozrejme, rekonštrukcii a budovaniu odstavných plôch sa nevyhneme ani na sídliskách, pri obytných domoch, tak, ako tomu bolo počas rokov 2015 - 2018. Finančné prostriedky na rekonštrukciu a budovanie odstavných plôch plánujeme získať kombináciou vlastných a externých zdrojov.


KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA HOTELA ŠPORTKLUB


Aj napriek tomu, že len prednedávnom prebehla nevyhnutná oprava strechy na objekte bývalého Športklubu, je nutné vynaložiť prostriedky na jeho komplexnú rekonštrukciu. Zdroje na ňu je možné získať buď z cudzích zdrojov formou zaangažovanosti súkromného kapitálu alebo zo zdrojov mesta, prípadne z dotácií. Sfunkčnením tohto objektu by Trebišovčania získali objekt slúžiaci na oddych, zábavu, relax a najmä rozvoj turizmu.Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: